Dobre i nasze
Najlepsza jakość z naszych pól
AGRO
Menu

RODO


Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwanych dalej RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest firma AGRO-Kocięba Bogdan Kocięba
z siedzibą w Czarnocinie (97-318), ul. Główna 160.

 

II. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

 

Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa dobrowolnie podczas zakupu towarów lub złożenia zamówienia
u naszego przedstawiciela, telefonicznie, w siedzibie głównej firmy lub Filii w Rokicinach.

 

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu zamawiającego oraz dostawy, nr NIP, PESEL oraz nr dokumentu tożsamości możemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a-c RODO, w celu:

 • Realizacji sprzedaży
 • Weryfikacji wiarygodności płatniczej
 • Bezpośredniego kontaktu telefonicznego/mailowego w sprawie zamówień/należności
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń, do których ma prawo Administrator
 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

IV. ODBIORCY DANYCH

 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmy współpracujące z Administratorem
w celach księgowych oraz realizacji zamówień, sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej, Biura Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie
z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • realizacji sprzedaży
 • posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji)
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, mogą Państwo zażądać ich usunięcia)
 • ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem)

 

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem

email: iod@agro-kocieba.pl

lub w naszej siedzibie: ul. Główna 160, 97-318 Czarnocin